Skip Navigation Links
Domov
Predstavitev društva
O članstvu
Aktualne teme
Kontakt
Poračun nadomestil v letu 2012 Zavoda IPF
12. 9. 12 15:04
IPF obvestil o novem Poračunu nadomestil

V prvi polovici meseca septembra 2012, so uporabniki varovanih del s strani Zavoda za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije (v nadaljevanju: Zavod IPF)prejeli dopis, v katerem ta navaja, da je Skupni sporazum o pogojih in načinih uporabe varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF v komercialnih radijskih programih v Republiki Sloveniji ter o višini nadomestil za njihovo uporabo (v nadaljevanju: Sporazum), z dnem 31.12.2011, prenehal veljati. Zavod IPF tudi obvešča prejemnike spornega dopisa, da so se Pogajanja o sklenitvi novega Sporazuma (v nadaljevanju: Pogajanja) zaključila neuspešno in niso obrodila sadov, zato bo, v izogib kršenja veljavne zakonodaje pričel z izstavljanjem obračunov nadomestil v skladu s trenutno veljavno tarifo – Začasno tarifo Zavoda IPF za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v radijskih programih, ki nimajo statusa programa nacionalnega pomena (Ur. l. RS, št. 8/2012; v nadaljevanju: Začasna tarifa). Ob temu dejstvu, je potrebno poudariti, da je Svet Zavoda IPF Začasno tarifo sprejel na seji dne 09.01.2012, kasneje objavljeno v Uradnem listu RS, št. 8/2012, dne 03.02.2012, še pred zaključkom Pogajanj. Zavod IPF je torej že med samimi Pogajanji sprejel in objavil Začasno tarifo, ki v nekaterih primerih predvideva tudi do 1000% povečano obveznost plačila nadomestila za uporabo zaščitenih del iz repertoarja Zavoda IPF. Iz tega je mogoče sklepati, da se je pogajalska skupina Zavoda IPF pogajala »s figo v žepu«, saj jim očitno ni bilo v interesu, da se Pogajanja zaključijo uspešno. S tem, ko so bila Pogajanja neuspešna, je Zavod IPF dobil izgovor za to, da v skladu z Začasno tarifo, prične obračunavati nadomestilo za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF, povečano za tudi do 1000%. Skozi celotna Pogajanja, je moč stališče pogajalske skupine Zavoda IPF povzeti na sledeč način: - Zavod IPF je predstavnikom komercialnih radijskih programov ponudil možnost skleniti Sporazum, v katerem bo višina nadomestila za najmanj 300% višja od nadomestila po sporazumu iz leta 2006. V kolikor predstavniki komercialnih radijskih programov te ponudbe ne bi sprejeli, pa bi Zavod IPF pričel nadomestilo obračunavati v skladu z Začasno tarifo, ki predvideva povečanje nadomestila tudi do 1000%. Ocena GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev je, da je Zavod IPF Pogajanja izrabil v lastno korist, zato ker ni v nobenem trenutku imel resne namere po sklenitvi skupnega Sporazuma. S po naši oceni spornim dopisom Zavoda IPF, v katerem ta izdajatelje komercialnih radijskih programov obvešča o Poračunu nadomestil v letu 2012, se jasno kaže pravi cilj neuspelih Pogajanj. Pri tem velja opozoriti na dejstvo, da ima Zavod IPF monopolni položaj pri kolektivnemu zastopanju izvajalcev in proizvajalcev fonogramov. Male avtorske pravice izvajalcev in proizvajalcev fonogramov so zastopane samo preko Združenja IPF in nobene druge kolektivne organizacije. Komercialni radijski programi so seveda že po ustavi in zakonu avtorjem zavezani plačevati nadomestilo za uporabo njihovih avtorskih del, vendar pa se ta pravica v primeru kolektivnega zastopanja Zavoda IPF eklatantno zlorablja. S tem, ko je Zavod IPF predstavnikom komercialnih radijskih programov postavil pogoj, ali pristanejo na 300% zvišanje nadomestila, ali pa bo uveljavil 1000% zvišanje po Začasni tarifi, je zlorabil svoj monopolni položaj in ravnal v nasprotju s prepovedjo zlorabe prevladujočega položaja na trgu, ki izhaja iz Zakona o preprečevanju varovanja konkurence. Stališče vseh predstavnikov komercialnih radijskih programov tekom Pogajanj je bilo, da je že 300% zvišanje višine nadomestila za uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda IPF, v sedanjih gospodarskih razmerah, nevzdržno. V Sloveniji, torej v eni izmed držav, ki jih je recesija najbolj prizadela, je taka zahteva enega izmed kolektivnih organizacij povsem neživljenjska in nesprejemljiva. Če se nadomestilo za uporabo zavarovanih del iz repertoarja Zavoda IPF, ki ga je IPF predlagala med pogajanji, primerja z nadomestili kolektivnim organizacijam sosednjih držav, je jasno, da je IPF pretiraval. Minimalno nadomestilo na Madžarskem znaša zgolj 40 EUR/mesec, medtem ko Republika Avstrija, Italija in Nemčija minimalnega nadomestila sploh ne poznajo. Navkljub prej povedanim nespornim dejstvom, pa je sprejeta Začasna tarifa tudi povsem nezakonita. Na dan sprejema Začasne tarife, je bil v veljavi Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001 - ZCUKPIL, 43/2004, 17/2006, 114/2006 - ZUE, 139/2006, 68/2008; v nadaljevanju ZASP), ki v 4. odstavku 156. člena govori da: »Če za neko vrsto uporabe avtorskih del tarifa še ni bila določena, lahko kolektivna organizacija sama, ob upoštevanju določb prejšnjega odstavka, določi začasno tarifo, ki velja do določitve tarife po drugem odstavku tega člena. Kolektivna organizacija objavi začasno tarifo v Uradnem listu Republike Slovenije.«. Na podlagi tega odstavka tega člena, je Zavod IPF tudi sprejel Začasno tarifo, ki v 1. členu določa način odmere letnega nadomestila: »Začasna tarifa za odmero letnega nadomestila za prizemeljsko radiodifuzno oddajanje komercialnih fonogramov v radijskem programu, ki nima statusa programa nacionalnega pomena se določi v višini 5-kratnika vsote plačil za uporabo vseh radijskih frekvenc, na katerih je prizemeljsko oddajan radijski program.«. Vsebina Začasne tarife, predvsem pa njen del, ki se nanaša na izračun nadomestila, je popolnoma v nasprotju z ZASP, saj ta v 3. odstavku 156. člena določa, da se mora pri določanju tarife upoštevati zlasti: 1. celotni bruto prihodek, ki se doseže z uporabo avtorskega dela, ali, če to ni mogoče, celotni bruto stroški, povezani s to uporabo; 2. pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika; 3. razmerje med varovanimi in nevarovanimi avtorskimi deli, ki so uporabljena; 4. razmerje med pravicami, ki se upravljajo kolektivno ali individualno; 5. posebna zahtevnost kolektivnega upravljanja pravic zaradi določene uporabe avtorskih del; 6. primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij v drugih, predvsem sosednjih, državah Evropske skupnosti, ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči. V GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev ugotavljamo, da določilo 3. odstavka 156. člena ZASP velja za vse primere določanja tarife, torej tudi v primeru, ko začasno tarifo na podlagi 4. odstavka 156. člena ZASP samostojno sprejme kolektivna organizacija – v tem primeru Zavod IPF. V sedaj veljavni Začasni tarifi pri ugotavljanju višine nadomestila tako niso upoštevani kriteriji 3. odstavka 156. člena ZASP, predvsem pa kriteriji: bruto prihodkov, doseženih z uporabo avtorskega dela, oziroma celotni bruto stroški, povezani s to uporabo; pomen avtorskega dela za dejavnost uporabnika; primerljivost predlagane tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij v drugih, predvsem sosednjih, državah Evropske skupnosti, ob upoštevanju bruto domačega proizvoda na prebivalca v enoti kupne moči. Zavod IPF si je v Začasni tarifi predpisal pravico zaračunavanja nadomestila na podlagi 5-kratnika vsote plačil za uporabo vseh radijskih frekvenc, ki pa nimajo nikakršne povezave z uporabo avtorskih del. Pravica do nadomestila za uporabo avtorskih del lahko izvira le na podlagi dejanske uporabe del in nikakor ne more biti odvisna dejstev, ki nimajo neposredne povezave s samo uporabo teh del. Plačila za uporabo radijskih frekvenc t.i. »frekvenčnina« sodi v sfero upravnega prava, Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, pa je, na podlagi pooblastila Vlade Republike Slovenije, edini pristojen organ za zaračunavanje tovrstne obveznosti. Torej če povzamemo: IPF je svoje storitve v recesiji podražil za 1000% in več odstotkov; Začasno tarifo je odlikoval v nasprotju z zakonom, ker ni upošteval prihodkov oziroma stroškov doseženih z uporabo; Zoper IPF bomo zato sprožili vse ustrezne postopke, da zaščitimo slovenske medije. GIZ radiodifuznih radijskih in televizijskih medijev zato vsem članom predlaga, da Poračune nadomestil v leti 2012 za komercialne radijske programe zavrne, zaradi česar vam bomo tudi pripravili ustrezne osnutke odgovorov.
© Gospodarsko interesno združenje GIZ
Stegne 11 B, 1000 Ljubljana | Telefon : 01 242 56 30 | Faks : 01 242 56 40 | E-mail: info@zrm.si